Kết quả thi

QĐ số 298/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 22 học viên, kỳ thi ngày 06/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 295/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 83 học viên, kỳ thi ngày 29/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 294/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/10/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 34 học viên, kỳ thi ngày 27/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 293/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/10/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 41 học viên, kỳ thi ngày 15/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 292/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/10/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 43 học viên, kỳ thi ngày 16/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 288/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/10/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 37 học viên, kỳ thi ngày 09/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 279/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/10/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 83 học viên, kỳ thi ngày 01/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 268/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/10/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 82 học viên, kỳ thi ngày 25/09/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 254/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/09/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 369 học viên, kỳ thi ngày 10/09/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 253/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/09/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 68 học viên, kỳ thi ngày 13/09/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

« | 1 | 2 | 3 | »
Top