Kết quả thi

QĐ số 06/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 16 học viên, kỳ thi ngày 08/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 05/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Tin học văn phòng nâng cao" cho 36 học viên, kỳ thi ngày 03/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 07/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 46 học viên, kỳ thi ngày 15/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 341/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 15 học viên, kỳ thi ngày 22/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 336/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 50 học viên, kỳ thi ngày 15/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 323/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 35 học viên, kỳ thi ngày 26/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 322/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 13 học viên, kỳ thi ngày 29/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 23 học viên, kỳ thi ngày 17/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 298/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 22 học viên, kỳ thi ngày 06/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 295/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 83 học viên, kỳ thi ngày 29/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
Top