Kết quả thi

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 06/08/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 161/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/07/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 38 học viên, kỳ thi ngày 16/07/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 134/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/06/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 37học viên, kỳ thi ngày 18/06/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 133/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/06/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 63 học viên, kỳ thi ngày 17/06/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 129/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/06/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 30 học viên, kỳ thi ngày 11/06/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 128/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/06/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 44 học viên, kỳ thi ngày 08/06/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 109/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/05/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 59 học viên, kỳ thi ngày 18/05/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 107/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/05/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 242 học viên, kỳ thi ngày 13/05/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/05/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 41 học viên, kỳ thi ngày 04/05/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 84/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/04/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 109 học viên, kỳ thi ngày 14/04/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top