Kết quả thi

QĐ số 45/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/03/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 36 học viên, kỳ thi ngày 12/03/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 26/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/02/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 17 học viên, kỳ thi ngày 02/02/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 24b/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/02/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 193 học viên, kỳ thi ngày 20/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 24a/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/02/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 31 học viên, kỳ thi ngày 29/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 22/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 66 học viên, kỳ thi ngày 24/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 06/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 16 học viên, kỳ thi ngày 08/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 05/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Tin học văn phòng nâng cao" cho 36 học viên, kỳ thi ngày 03/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 07/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 46 học viên, kỳ thi ngày 15/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 341/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 15 học viên, kỳ thi ngày 22/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 336/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 50 học viên, kỳ thi ngày 15/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top