Quyết định số 632/QĐ-ĐHKTQD ngày 4/5/2018 Về việc ban hành quy định về chuẩn đầu ra tin học trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Áp dụng từ khóa 59 (tuyển sinh năm 2017)

 

1. Quyết định Về việc ban hành quy định về chuẩn đầu ra tin học trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Áp dụng từ khóa 59 (tuyển sinh năm 2017)

2. Quy định về chuẩn đầu ta tin học đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

Chia sẽ tới:
Top