Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra về Tin học trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_____________

Số: 777/QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chuẩn đầu ra về Tin học

trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ đề xuất của Tổ công tác xây dựng chuẩn đầu ra Tin học theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/02/2017 của Hiệu trưởng;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra về tin học trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cụ thể:

(có bản mô tả chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định trước đây về chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Điều 3. Hiệu trưởng giao cho Trưởng phòng Quản lý đào tạo chủ trì phối hợp cùng khoa Tin học kinh tế, Viện Công nghệ thông tin kinh tế và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai từ khóa 59, tuyển sinh năm 2017, cụ thể:

            1. Phổ biến và định hướng cho sinh viên biết về chuẩn đầu ra tin học của Trường;

           2. Xây dựng quy định, quy trình cụ thể về việc tổ chức học và thi chuẩn đầu ra tin học, tổ chức triển khai và hướng dẫn cho sinh viên;

3. Tổ chức tăng cường chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên    theo hướng chuẩn quốc tế.

Điều 4. Trưởng khoa, Viện trưởng; Trưởng bộ môn; Trưởng phòng và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để báo cáo);

- Đảng ủy, BGH (để chỉ đạo);

- Như điều 4 (để thực hiện);

- Công TTĐT Trường (để t/b);

- Lưu P.TH, P.QLĐT;

HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)GS.TS. Trần Thọ Đạt

 

Chia sẽ tới:
Top